De Stad Aalst wil in samenwerking met het Agentschap Innoveren en Ondernemen het openbaar domein van DenderNoord (Lion D’Or, Wijngaardveld, Tragel, Hofstade, Gilbos) opwaarderen om dit verouderde bedrijventerrein te revitaliseren. De stad wil hiermee tegemoetkomen aan een aantal uitdagingen inzake verkeersstructuur, gevaarlijke kruispunten, ontsluiting, parkeren, beeldkwaliteit, groenvoorzieningen en wateroverslag.

De stad zet voor DenderNoord in op een kwaliteitsvolle en duurzame herinrichting van het bedrijventerrein. Hierbij wordt aandacht besteed aan een vlotte verkeerscirculatie, een efficiënt ruimtegebruik, een heldere parkeerorganisatie en een kwaliteitsvolle uitstraling om te voldoen aan de normen van een modern bedrijventerrein. De herinrichting van het openbaar domein zorgt voor een versterking van de economische dynamiek.

Voor de opmaak van het herinrichtingsplan DenderNoord heeft de Stad Aalst met steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen een consortium aangesteld. Ook een vertegenwoordiging van de bedrijvenvereniging werd nauw betrokken bij de opmaak van het plan.

Visie herinrichting DenderNoord
Uitgangspunt voor het hele gebied is om een groener, verkeersveiliger wegprofiel met vrijliggende fietspaden te koppelen aan een meer efficiënte parkeerorganisatie.

deelgebied Lion D'Or

deelgebied Lion D’Or (copyright OMGEVING)

Het bedrijventerrein zal vlot bereikbaar zijn via een rechtstreekse aansluiting op de ring en de N41. Kwaliteitsvolle, collectieve parkeerfaciliteiten in combinatie met kortparkeerstroken voor vrachtwagens zorgen voor een vlotte verkeerscirculatie. De bushaltes worden opgewaardeerd en er worden veilige oversteekplaatsen voorzien. Werknemers kunnen gebruikmaken van vrijliggende, veilige fietspaden langsheen de hoofdontsluitingswegen.

deelgebied Tragel

deelgebied Tragel (copyright OMGEVING)

Een tijdelijke parkinrichting van de groenstrook langs de Dender biedt een aangename verblijfsruimte voor werknemers, omwonenden en passanten. Een tijdelijk halfverhard jaagpad op rechteroever zorgt voor een recreatieve ontsluiting voor trage weggebruikers. Dit pad loop vanaf de groenstrook langs de Victor Bocquéstraat tot de open ruimte ten noorden van het Wijngaardveld.

deelgebied Lion D'Or - groenberm

deelgebied Lion D’Or – groenberm (copyright OMGEVING)

Watergebonden bedrijvigheid wordt gestimuleerd door het geplande regionaal overslagcentrum en flexibele mogelijkheden voor kaai-infrastructuur.

Door onder andere afstemming op vlak van verhardingen en wegprofielen ontstaat meer samenhang tussen de deelgebieden en presenteren ze zich als één geheel.

Deelgebied Wijngaardveld

deelgebied Wijngaardveld (copyright OMGEVING)

85% Vlaamse subsidies
Het herinrichtingsplan werd opgemaakt volgens de richtlijnen van het subsidiebesluit van het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De stad komt met dit plan in aanmerking voor een subsidie van 85% van de Vlaamse overheid voor de geraamde aanlegkosten van de inrichting van het openbaar domein. Deze subsidie maakt een grondige heraanleg en modernisering van het bedrijventerrein voor de stad financieel haalbaar.

Gefaseerde aanpak
Het herinrichtingsplan is een visieplan op lange termijn waaraan nog aanpassingen en verfijningen mogelijk zijn. De heraanleg van het openbaar domein zal gefaseerd verlopen over meerdere jaren in nauw overleg met bedrijvenvereniging vzw DenderNoord. Daarom is aan het herinrichtingsplan ook een actieplan gekoppeld. Zo wordt aan een deel van de vooropgestelde ontwikkelingen een herbestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) gekoppeld. Dit RUP is een belangrijke mijlpaal voor de verdere ontwikkeling van DenderNoord.

Met alle vragen, opmerkingen en suggesties over het project, kun je terecht op het mailadres: DenderNoord@aalst.be